0,00 zł
0 0,00 zł
Telefon
Infolinia 800 - 1600 695 350 047

 

Regulamin Promocji „Zimowe rabaty”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Zimowe rabaty” jest DLH GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie 01-797 ul. Powązkowska 44C, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000517569, Regon 147348982, NIP 5252591664 zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja organizowana jest w oparciu o niniejszy regulamin i dotyczy wszystkich punktów sprzedaży  i e-sklepu przy zakupie podłóg, zaś drzwi tylko : PS. Warszawa ul. Sosnkowskiego 1D, PS Kraków ul. Zakopiańska 56, PS Katowice Al. W. Roździeńskiego 170 oraz w e-sklepie.
 4. Oferta   promocyjna   obejmuje   wykonanie   usługi   montażu   podłóg oraz drzwi na   obszarze   w promieniu 30 km od  Punktu Sprzedaży, w którym klient dokonał zakupu produktów objętych promocją, zaś przy zakupie przez e –sklep jest wymagany kontakt z e-sklep w celu weryfikacji możliwości wykonania takiej usługi. 
 5. Jeżeli pomiar ma odbyć się w promieniu większym niż 30 km od PS wtedy PS pobiera od klienta opłatę  która ustalona jest indywidualnie, zaś opłaty za usługi w E-sklep również są ustalane indywidualnie.
 6. DLH wykonuje pomiar w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia chęci udziału w promocji.
 7. Za każdym razem gdy użyty jest termin cena, dotyczy to cen netto produktu/usługi wyrażonej w złotych polskich (PLN).
 8. Promocja trwa w okresie od 18 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 r.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu okresu trwania Promocji.
 10. Informacja o ewentualnej zmianie czasu trwania promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej firmy DLH Global www.dlh.pl

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja skierowana jest do klientów detalicznych firmy DLH Global Sp . z o.o., w przypadku gdy przedmiot umowy jest wykonany w obiekcie mieszczącym się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu art. 41 ust 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług, tj w budynkach mieszkaniowych o powierzchni użytkowej do 300m2 oraz lokalach mieszkaniowych o pow. Użytkowej do 150m2.
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w  rozumieniu  Kodeksu  Cywilnego), dokonująca zakupu towarów w ilościach detalicznych na potrzeby prywatne zgodnie z §3. Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup drzwi lub podłogi z aktualnej oferty DLH.
 6. Rabat w postaci 10 % jest przyznawany od ceny katalogowej zakupionego produktu niezależnie od tego czy będzie wykonywana usługa czy sam zakup.
 7. W momencie zakupu podłogi czy drzwi wraz z usługą jest przyznawany tylko rabat w wysokości 10 %, zaś dodatkowe 15 % jest to oszczędność wynikająca z różnicy VAT 23 % a 8 % VAT ( nie jest to dodatkowy rabat przyznawany kaskadowo )
 8. Kupujący przy zakupie promocyjnego produktu wraz z usługą otrzyma zestaw poniższych czynności które składają się kompleksowo na usługę montażową:

8.1. w przypadku podłóg:

a) podłogę

b) pomiar podłogi

b) pomiar wilgotności posadzki

c) sprawdzenie poziomu wylewki

d) dowóz podłogi i wniesienie

e) montaż podłogi na profesjonalnej chemii

f) potwierdzenie instalacji podłogi wpisem do karty gwarancyjnej

8.2. w przypadku drzwi:

a) pomiar otworu, wybór ościeżnicy, strony otwierania

b) dowóz drzwi i wniesienie

c) montaż ościeżnicy w otworze drzwiowym przy pomocy śrub montażowych lub pianki nisko rozprężnej

d) montaż skrzydła w ościeżnicy

e) montaż klamek, szyldów

f) potwierdzenie instalacji drzwi wpisem do karty gwarancyjnej

9. Oferta promocyjna obejmuje montaż podłóg i drzwi do gotowych/przygotowanych posadzek jak i otworów drzwiowych, spełniających wymogi określone przez producenta podłóg i drzwi.
10. Oferta promocyjna nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek dodatkowych przeróbek i modyfikacji podłóg i otworów drzwiowych ani innych prac adaptacyjnych.
11. Termin realizacji usługi montażu w ramach oferty promocyjnej jest uzależniony od możliwości technicznych i wynosi od ok. trzech do ośmiu tygodni w zależności od wybranego produktu.
12. Usługa montażu w ramach promocji odbywa się na zasadzie rabatu udzielonego Uczestnikowi i nie  podlega  wymianie  na jakiekolwiek  ekwiwalenty,  w  tym na ekwiwalent wypłacany w gotówce.
13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku gdy Klient uzyska inny rabat na Punkcie Sprzedaży lub e-sklepi będzie miał prawo wyboru, z której finalnie promocji chce skorzystać.
14. Każdorazowo sprzedaż w ramach promocji musi być ewidencjonowana na fakturze.

 

§ 3. Zasady postępowania reklamacyjnego dotyczące przebiegu promocji.

 1. Reklamacje co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bartosz.janczak@dlh.pl
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji podanym w §1 pkt.4 i dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dlh.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w  druku materiałów reklamowych oraz  zmiany  cen w  nich  widocznych.
 4. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane na adres bartosz.janczak@dlh.pl
 5. Zdjęcia produktów widocznych  w materiałach reklamowych nie zawsze oddają rzeczywisty ich wygląd.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w  regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

 Pobierz Regulamin